อาคาร 4 (อาคารบงกช)

บงกช

เป็นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 12 x 28 เมตร 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน
ค่าก่อสร้าง 4,333,800 บาท
ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบ ห้อง 4 , ห้องเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 - 1/4
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 - 2/4
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/4