อาคาร 5 (อาคารบุษบัน)


บุษบัน

เป็นแบบ สปช. 2/28 ขนาด 12 x 28เมตร 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน
ค่าก่อสร้าง 3,200,000 บาท
ใช้ประโยชน์ ดังนี้
ชั้นที่ 1 ห้องพยาบาล , ห้องสื่อการเรียนการสอน , ห้องสหกรณ์
ชั้นที่ 2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 , ห้องประชาธิปไตย , ห้องลูกเสือ , ห้องดนตรีไทย
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 , ห้องปกครอง-ห้องพักครู ป.6 , ห้องจริยธรรม