semenax.co

              google youtube Facebook


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"
1 กรกฎาคม 2561 
>>> ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 
>>> ข่าวประจำเดือนธันวาคม 
>>> ข่าวประจำเดือนมกราคม 
>>> ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

 
         
    ร่วมงานเกษียณครูและผู้บริหารภาคเหนือ
>> ดูภาพกิจกรรม
 
     
 
    ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
>> ดูภาพกิจกรรม
 
         
    มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ค่ายห้องเรียนสีเขียว
>> ดูภาพกิจกรรม
 
         
    ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2561
>> ดูภาพกิจกรรม 
 
   
สพป.พิจิตร เขต 2
E-Office
โทรทัศน์ครู
UTQ-Online
ครูบ้านนอก
ครูไทย
คลังข้อสอบ
ผลงานนักเรียน
 ทะเบียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา...Click

ขอให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่
1.ชื่อ-สกุล 2.โรงเรียนที่กำลังศึกษาหรือที่ทำงาน 3.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 4.เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ webboard นี้เป็นสื่อกลางในการ ถาม - ตอบ ปัญหา ทั่วๆไป
ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนกรุณาโทรสอบถามโดยตรงที่ 056 - 631076


โหลดรูปขนาดใหญ่...Click

รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔...Clickรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙...Click

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
Tel : 056-631076 Fax : 056-660152
E-Mail : anubanbmn2496@gmail.com
 
Producer : จงนภา เจริญภาพ E-mail : jongnapa4@gmail.com
Administrator : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
Webmaster : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
 
Last Update 18/07/2561