ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2495
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันคือ
- นายเยียน โพธิสุวรรณ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง
- นายชอบ สิงห์สง่า ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก ร่วมดำเนินการ
- พ่อค้า ประชาชนและข้าราชการอำเภอบางมูลนาก ช่วยออกทุนทรัพย์
สร้างเสร็จในเดือน มิถุนายน 2496
เป็นแบบ ป.1 ข
จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 215,400 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด